فروشگاه اینترنتی دومینوکارت مرکزگردآوری وبومی سازی محصولات تخصصی درامورمیزبانی سایت -طراحی سایت -ساخت- راه اندازی وپشتیبانی موردنیاز درپروژهای وب مسترهای ایرانی ازمبتدی تاحرفه ای به صورت ارزان که قابل سفارش وخریدبرای تمام همکاران میسروامکانپذیرباشدفعالیت نموده ,محصولات دراین فروشگاه توسط ماودیگرهمکاران صنفی نال - بومی سازی - راست چین ودرنهایت فارسی سازی شده وبدلیل درتحریم قراردادن وبمسترهای ایرانی این محصولات به صورت اپن سورس عرضه میگردد ولینک دانلود ارائه شده به صورت دائمی ومحصولات قابل استفاده برای پروژهاواکانت های متعدد میباشدوهیچ محدودیتی دراستفاده پس ازسفارش خرید ودانلودمحصولات نیست لینک سایت همکارانی که برخی محصولات موجود دراین فروشگاه توسط آنان بومی سازی شده درمتن توضیحات محصول گنجانده شده وازنظرماحق تقدم درخرید محصول مذبور ازاین همکارصنفی می باشد وسپس این فروشگاه لذا این حق انتخاب رامابه عهده خریداران فهیم خود میگذاریم چون هدف اصلی مادردسترس قرارگرفتن اینگونه محصولات که موردنیاز کاربران ایرانی است می باشدنه رقابت باعزیزان همکارخود که همگی برای ماقابل احترام ودوست داشتنی هستند.

درکل ایرانی جماعت درهیچ برهه زمانی ومکانی  استاپ پذیرنیست بابدترین شرایط خودرا تطبیق خواهد داد این پاسخ به تحریم های ظالمانه  سایت وبمسترها واستارت آپ ها و آی پی آدرس های ایرانی است سایتهای خارجی تحریم کننده اگربه صورت قانونی ودریافت پول محصولات موردنیازماراارائه نکنندمامجبوریم برخلاف میل خود محصولات رانال کنیم .
آموزش نصب اغلب محصولات درون فایل دانلود قراردارد وچنانچه نیازبه نصب وکانفیک هریک ازمحصولات دارید هنگام سفارش گزینه نیازبه نصب راانتخاب مبلغ 10000تومان هزینه به فاکتورخریدشماافزوده وپروسه نصب وتحویل حداکثرتا8ساعت بعد انجام میشود.
همچنین درصورتی که گزینه نیازبه نصب راانتخاب نمودیددرمراحل ثبت سفارش وتکمیل فاکتور خرید درکادرخالی مستطیل تمام مشخصات دسترسی به ادمین کنترل پنل هاستینگ وورودبه بخش ادمین سایت خودرادقیق ثبت کنید تاهرچه سریع ترسفارش شماانجام شود.اطلاعات عبارت ازیوزرپسوردمربوط به هاست وادمین سایت به همراه آدرس لینک ورودبه هردوبخش به همراه آدرس ایمیل مورداستفاده درنصب.

همچنین اگرپس ازسفارش محصول ودانلود آن قادربه نصب نبودیدجای نگرانی نیست مادر فروشگاه یک محصول  به قیمت ده هزارتومان باعنوان پکیج نصب بدین منظورقراردادیم که اگردرحین فرآیندسفارش موفق به انتخاب گزینه نیازبه نصب نگردیده باانتخاب این پکیج نصب وپرداخت وجه آن این امکان برایتان میسرمیگردد وماپس ازانجام تراکنش حداکثرتا8ساعت  بعد سفارش شماراانجام میدهیم.

جهت هرگونه پرسش یا ارتباط حتی المقدورازتماس تلفنی پرهیزنموده ازطریق گزینه تماس باما سعی درارتباط باهمکاران یامدیریت نماید.

جديدترين ها