فروشگاه اینترنتی دومینوکارت  نمونه یک سایت تجاری کسب درآمداینترنتی  میباشدکه برای آشنایی هرچه بیشترسفارش دهندگان این سیستم بادسترسی به بخش ادمین دردسترس شماقراردادیم به منظور بررسی دقیق  وانجام یک یاچندخرید اینترنتی شماکه بزودی مدیرچنین فروشگاه  اینترنتی  خواهیدشدوبه آرزوی خوددست خواهیدیافت بهتراست یک خریداینترنتی واقعی انجام دهیدهدف اول فعالیت این فروشگاه:  تست توسط سفارش دهندگان  بیشماراین سیستم پیشرفته ازدوبخش ادمین وبخش کاربری که پس از بررسی تمام بخشها می توانیدجهت تست پروسه سفارش کالا وخرید وپرداخت وجه ودرنهایت دریافت فاکتورخریدورسیدتراکنش توسط سیستم محصولی بانام کالای مجازی جهت آزمایش خرید را  انتخاب وپروسه سفارش وخرید وتراکنش راتاانتها به انجام رسانید

هدف دوم ازپشتیبانی چنین سایت تجاری: قصدواقعی  انجام تجارت الکترونیک و فروش آنلاین محصولات موجود دراین فروشگاه به مشتریان محترم  درکنارعرضه خودامکان تست  فروشگاه سازاینترنتی هم تعبیه شد

مشتریان وبازدیدکنندگان محترم تمام اجناس واقلام موجود دراین فروشگاه اینترنتی قابل سفارش خرید وارسال به سراسرایران می باشد

درخانه خرید کنید......درخانه پرداخت کنید........ودرخانه نیز سفارش خریداری نموده راتوسط پست دریافت نموده ولذت ببرید......!

جديدترين ها